Tel: 0229 - 270667

De Factorij 6 - 1689 AL Zwaag

Tel: 0229 - 270667

De Factorij 6 - 1689 AL Zwaag

Algemene voorwaarden

smienk timmerwerken

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: Tom Smienk Timmerwerken

Consument: de natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de ondernemer geleverde materialen.

Onderaannemers: een door de opdrachtnemer ingeschakelde zelfstandig ondernemer die een deel van de werkzaamheden in opdracht van de ondernemer uitvoert.

Overeenkomst : het door de opdrachtgever aanvaarde aanbod van opdrachtnemer inclusief de overeengekomen bijlagen specificaties en overige documenten.

 

2. Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen ondernemer en consument.

 

3. Aanbod

Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan. Het aanbod gaat vergezeld met een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 60 dagen na ontvangst. De prijzen in het aanbod zijn inclusief BTW. Als consument te kennen heeft gegeven het aanbod te aanvaarden ontvangt consument de opdrachtbevestiging van ondernemer. Transport- en parkeerkosten komen voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen.

 

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van het aanbod door de consument.

4.2 Door het aanvaarden van het aanbod accepteert consument tevens deze algemene voorwaarden.

4.3 Ondernemer en consument maken na aanvaarding van het aanbod mondeling afspraken over de vermoedelijke startdatum, de vermoedelijk duur van het werk en de vermoedelijke opleverdatum.

 

5. Verplichtingen van de ondernemer

5.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen. Ondernemer is gerechtigd voor de uitvoering van de werkzaamheden gekwalificeerde derden in te schakelen. Ondernemer blijft alsdan aansprakelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

 

6. Verplichtingen van de consument

6.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

6.2 De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.

6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van consument. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door;

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, als gemeten aan de eisen van redelijk en billijkheid, ondernemer deze onjuistheden niet vooraf had kunnen vaststellen;

- onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld. Indien door ondernemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden asbest, lood, of andere verboden en/of schadelijke materialen worden aangetroffen, is consument verplicht deze materialen voor zijn rekening te laten verwijderen. Indien reeds een (vermoedelijke) datum van oplevering is overeengekomen, dan schuift deze datum op met het aantal dagen dat nodig is voor het verwijderen van de aangetroffen schadelijke materialen. Kosten die ondernemer maakt in verband met de opgetreden vertraging van het werk zijn voor rekening van consument.

 

7. Meer en minderwerk

7.1 Ongeacht de prijsvormingsmethode zal ondernemer het volgens hem voor de kwaliteit van het werk noodzakelijk geacht meerwerk te allen tijde vooraf aan de consument melden en vervolgens mondeling en schriftelijk met consument overeenkomen. De consument is gerechtigd om wijzigingen in de overeenkomst c.q. gewenst meer- of minderwerk, aan ondernemer op te dragen. Alle uit te voeren werk dat niet in het aanvaarde aanbod is opgenomen is meerwerk. Indien reeds een (vermoedelijke) datum van oplevering is overeengekomen, dan schuift deze datum op met het aantal dagen dat nodig is voor het uitvoeren van het meerwerk. Meerwerk wordt separaat na het uitvoeren van de werkzaamheden gefactureerd.

 

8. Overmacht

Vertraagde levering van tijdig bestelde materialen; transportmoeilijkheden; mechanische en andere storingen die de ondernemer in zijn bedrijf treffen; molest; brand; werkstaking; kortdurende arbeidsongeschiktheid van de ondernemer; uitsluiting; vandalisme; oproer; bezetting (ook door krakers); atoomkernreacties; oorlog; terrorisme; weersomstandigheden die werkzaamheden niet mogelijk maken en die omstandigheden die in het maatschappelijk verkeer als overmachtsituatie worden erkend, zijn rechtmatige overmachtsituaties waar ondernemer zich op kan beroepen en de termijn van oplevering opschorten.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Reeds door derde aangebrachte schade aan glas, verfwerk, vloeren etc. zal door ondernemer en onderaannemers van ondernemer direct worden gemeld, ondernemer is niet aansprakelijk voor deze schade en schade die hierdoor ontstaat. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit opzettelijke gepleegde gedragingen van werknemers van ondernemer alsmede door ondernemer ingeschakelde derden, welke als zodanig als onrechtmatig zijn aan te merken en waarbij een direct verband tussen de door ondernemer opgedragen werkzaamheden en het ontstaan van de schade ontbreekt. Bij het onrechtmatig gebruik maken van zaken of eigendommen van de consument wordt een dergelijk direct verband geacht te ontbreken. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, indien de consument onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door ondernemer te verrichten werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd. Op producten die ondernemer op verzoek van de consument in het werk gebruikt en of aanbrengt, bijvoorbeeld deuren en stenen zijn de fabrieksgaranties van toepassing en is ondernemer niet aansprakelijk voor enige schade, beschadiging, breuk of gebrek. Indien zaken omschreven in artikel 9.4 door consument zijn besteld dan is het risico voor te late levering voor consument. Indien reeds een (vermoedelijk) datum van oplevering is afgesproken dan schuift deze datum op met het aantal dagen vertraging van de te late levering. De consument is gehouden de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden. Indien de zaken omschreven in artikel 9.4 te vroeg op het werk worden afgeleverd dan is het risico van beschadiging en ontvreemding voor rekening van consument. Ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of vervolgschade door de consument geleden als gevolg van de uitvoering van de opdracht of andere verrichtingen. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9.1 t/m 9.7, zal de consument ondernemer vrijwaren voor aanspraken van derden van welke aard dan ook.

 

10. Oplevering

10.1 Het werk wordt op of omstreeks de overeengekomen vermoedelijke datum ter plaatse van het werk opgeleverd.

10.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer de consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.

10.3 Tijdens de oplevering geconstateerde afwerkpunten schorten de betalingsverplichting van consument niet op.

10.4 Ondernemer is niet aansprakelijk voor de oplevering van werk dat door een door de consument ingeschakelde derde wordt uitgevoerd.

10.5 Tijdens de oplevering geconstateerde gebreken worden binnen één maand na opleverdatum hersteld, onder voorbehoud van de leveringstermijn van daarvoor benodigde materialen.

 

11. Zekerheid

11.1 De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.

11.2 De ondernemer kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.

 

12. Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door ondernemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

12.2 Betaling geschiedt in termijnen te weten;

- 30% van het totaalbedrag bij aanvang van de werkzaamheden,

- 30% van het totaalbedrag termijn in overleg,

- 30% van het totaalbedrag termijn in overleg,

- 10% van het totaalbedrag na oplevering,


Betaling in andere termijnen is alleen mogelijk als dit in het aanvaarde aanbod is overeengekomen.

 

13. Niet nakoming van de betalingsverplichting

13.1 Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt de ondernemer bij niet tijdige betaling door consument een betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen één week na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

13.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer de wettelijke vertragingsrente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 12.1 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.

13.3 De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van één week bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden binnen en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de consument.

13.4 De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 

14. Eigendom van tekeningen en ontwerpen e.d.

14.1 De door of vanwege de ondernemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties, bestekken, bouwtekeningen e.d. waarvan de ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.

14.2 Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd. Het is aan consument niet toegestaan om eigendommen van de ondernemer, waaronder de in 14.1 en 14.2 genoemde, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming aan derden ter beschikking te stellen. Indien zulks toch gebeurt is ondernemer gerechtigd alle in redelijkheid gemaakte kosten aan consument in rekening te brengen en is consument gehouden deze kosten te vergoeden.

14.4 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de ondernemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de ondernemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de ondernemer gedaan verzoek franco aan hem te worden teruggezonden.

 

15. Garantie

15.1 De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk gedurende de hierna in artikel 15.2 te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, indien consument aantoont dat het gebrek verband houdt met de uitvoering van het werk. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet. Indien consument het uitgevoerde werk normaal heeft onderhouden en gebruikt wordt garantie gegeven vanaf de eerste factuurdatum voor de periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen.

15.3 Ondernemer geeft geen garantie op materialen en producten waarvoor door de leverancier fabrieksgarantie aan consument wordt gegeven. Overigens is ondernemer gehouden aan de wettelijk bepaalde garantietermijnen die van toepassing zijn op de door hem aangenomen werkzaamheden. Elke vorm van garantie vervalt indien consument aan het geconstateerde gebrek zelf reparaties heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren voordat aan ondernemer een redelijke termijn is gegund om de aard en omvang van het gebrek vast te stellen en zo nodig te repareren.

 

16. Toepasselijk recht / geschillen

16.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan een gecertificeerde deskundige.

16.3 Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen verklaart dat zulks het geval is.

16.4 De kosten zijn voor rekening van de schuldige partij.

 

17. Deponering

17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Alkmaar. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.